BSS24- All workshops

BSS24- All workshops

Sculpture workshops 18+

Sat 6th Jan 10-2pm
Sun 7th Jan 10-2pm
Sat 6th Jan 9-12am
Sun 7th Jan 9-12am
Sun 7th Jan 10-12am
Sun 7th Jan 1-3pm
Over 2 days- Sun 7th 10-1pm Sat 13th Jan 3-6pm
Mon 8th Jan 1-4pm
Mon 8th Jan 1-4pm
Over 4 days Mon 8th- Thur 11th Jan 6-9pm
Tue 9th Jan 1-4pm
Wed 10th Jan 1-4pm
Thur 11th Jan 1-4pm
Over 2 days Fri 12th & Sat 13th 8-12am
Fri 12th Jan 10-2pm
Thurs 11th Jan, 12-3pm
Fri 12th Jan, 11-4pm
Sat 13th Jan 9-2pm
Sun 14th Jan 10-12am
Sun 14th Jan 10-2.30pm
Sun 14th Jan 10-2pm
Sun 14th Jan 1-4pm
Mon 8th Jan 2-4pm
Sat 13th Jan 10-2pm

Paint, Pencil & Paper workshops 18+

Sat 6th Jan 9-3pm
Over 2 days Sat 6th and Sun 7th Jan 9-3pm
Sat 6th Jan 12-3pm
Over 3 days Mon 8th, Tue 9th Wed 10th Jan 10-3pm
Over 2 days Tue 9th & Fri 12th 10-1pm
Tue 9th Jan 12-4pm
Tur 9th Jan 9-12am
Wed 10th Jan 3-5pm
Over 3 days Wed10, Thur 11 & Fri 12 Jan 9-11am
Thur 11th Jan 9-3pm
Fri 12th Jan 12-2pm
Fri 12th Jan 1-4pm
Sat 13th Jan 12-3pm
Over 2 days Sat 13th & Sun 14th Jan 9-2pm
Sat 13th Jan 9-12am
Over 2 days Wed 10th & Thur 11th Jan
10-3pm

Textile Workshops 18+

Over 2 days Sat 6th & Sun 7th Jan 9-3pm
Over 2 days Sat 6th Jan 10-1pm, Sun 7th Jan 10-2pm
Mon 8th Jan 1.30-4pm
Over 2 days Mon 8th & Fri 12th Jan 8.30-11am
Over 2 days Mon 8th & Tue 9th Jan 12-5pm
Over 2 days Tue 9th & Thur 11th Jan 9-11am
Tue 9th Jan 12.30-5.30pm
Wed 10th Jan 9-1pm
Over 2 days Thur 11th & Fri 12th Jan 9-3pm
Over 2 days Thur 11th & Fri 12th Jan
Over 2 days Sat 13th & Sun 14th Jan 9-2pm
Sat 13th Jan 9-2pm
Sun 14th Jan 10-12am
Sun 14th Jan 12-3pm

Kids workshops 6-17yrs

Sat 6th Jan 9-11am (8-15yrs)
Sun 7th Jan 9-10.30am (10-16yrs)
Sun 7th Jan 1-2.30pm (10-17yrs)
Over 4 days Mon 8th- Thur 11th Jan 9-12am (12-17yrs)
Mon 8th Jan 9-10.30am (10-17yrs)
Mon 8th Jan 9-10am (6-12yrs)
Mon 8th Jan 11-1pm (10-17yrs)
Tue 9th Jan 9-11am (8-15yrs)
Tue 9th Jan 2-4pm (8-15yrs)
Wed 10th Jan 10-3pm (8-15yrs)
Wed 10th Jan 10-11am (8-17yrs)
Wed 10th Jan 12-2pm (8-15yrs)
Thur 1th Jan 9.30-11.30 (7-11yrs)
Thur 11th Jan 12-2pm (12-16yrs)
Thur 11th Jan 12.30-2.30pm
Fri 12th Jan 9-11am (8-15yrs)
Sat 13th Jan 9-11am (8-15yrs)
Sat 13th Jan 1-4pm
Sun 14th Jan 9-9.50am (6-11yrs)
Sun 14th Jan 10-10.50am (12-17yrs)
Sun 14th Jan 9-11am (8-15yrs)
Wed-Sun 10-4pm (All ages)

Cooking workshops 18+

Wed 10th Jan 4-8pm
Sun 14th Jan 4-8pm

Environment, Body & Mind 18+

Mon 8th Jan 11-3pm
Mon 8th Jan 9-12am
Tue 9th Jan 9-10.30am
Thur 11th Jan 9-10.30am
Wed- Sun 10-4pm (All ages)
Sun 14th Jan 11-11.50am

Music, Dance & Drama 18+

Sun 7th Jan 11-12.30am
Mon 8th Jan 11-12.30am
Wed 10th Jan 11.30-12.30am